Geografia trebuie să ocupe un loc central în Planurile-cadru din învățământul preuniversitar. De ce?

În lumea secolului XXI, în care descoperirile și inovațiile științifice se dublează într-un timp scurt, apar numeroase întrebări despre eficientizarea sistemului educațional, despre formarea omului modern, care trebuie să se adapteze ușor le cerințele pieței muncii. Profilul absolventului de liceu, indiferent de filieră, nu este creionat de multitudinea de cunoștințe din diferite domenii, ci viitorul adult trebuie „să distingă”, „să aprecieze”, „să exprime”, „să manifeste interes”, „să participe”, „să identifice creativ”, „să evalueze critic”, „să promoveze, păstreze și să conserve bunuri culturale și de patrimoniu”. Acestea sunt direcții de dezvoltare, la nivel național și european, așa cum rezultă din profilul de formare al absolventului de liceu, definit în noile Planuri-cadru, aflate în dezbatere publică până la 31.01.2021. Geografia, ca disciplină școlară, contribuie la dezvoltarea valorilor educaționale și formarea profilului absolventului de liceu.

România, ca stat membru al Uniunii Europene, implementează în politicile educaționale acele concepte-cheie dezvoltate în întregul sistem educațional european: „o Europă mai pregătită educațional”, „mai ecologică”, „mai conectată”, „mai tolerantă” și mai „apropiată de cetățeni”, pentru a crea o continuitate a spațiului european al educației. Cunoașterea patrimoniului cultural comun al Europei și a diversității sale, precum și o bună înțelegere a originilor Uniunii Europene și a modului său de funcționare constituie deziderate esențiale pentru fiecare cetățean al UE. Toate aceste deziderate, la îndeplinirea cărora disciplina Geografie are o contribuție fundamentală, nu se pot împlini prin punerea în aplicare a noilor planuri-cadru.

Ne întrebăm ce a stat la baza reducerii numărului de ore la disciplina Geografie, până la excludere, în unele situații, când „apă curată și sanitație”, „energie curată”, „orașe și comunități durabile”, „acțiune în domeniul schimbărilor climatice” sunt obiective asumate prin aderarea la Agenda ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă? Globalizarea, schimbările climatice, gestionarea durabilă a resurselor naturale, transportul durabil, încurajarea dezvoltării zonelor urbane și rurale sunt o parte a temelor incluse în acele domenii cheie care vor fi sprijinite prin politicile Uniunii Europene și ale ONU în perioada 2021-2030 și sunt, deopotrivă, teme dezbătute la orele de Geografie fiind incluse în programele de liceu.

Noi, profesorii de Geografie, ne dorim, la modul real, o „Românie educată”, o ancorare a tânărului adult în realitatea înconjurătoare și o creștere a gradului de adaptabilitate la modificările pieței muncii! Prin natura disciplinei noastre, Geografia, ca „știință despre Pământ, ca locuință a omului”, abordează interdisciplinar și transdisciplinar conținuturile care explică fenomenele geografice în ansamblul lor. Aceasta implică, pentru geografi, o cunoaștere adecvată atât a unor noțiuni specifice altor discipline școlare, cât și a realităților mediului înconjurător, îmbinându-se, astfel, armonios elementele teoretice cu cele practice. Favorizând problematizarea, dezvoltând spiritul critic şi mijlocind învăţarea tehnicii de argumentare, Geografia conduce la dezvoltarea capacității de alegere liberă şi raţională, la formarea de convingeri în spiritul unei conştiinţe cetăţeneşti responsabile, la participarea cetăţenească activă în societate, ceea ce reprezintă idealul educaţional al învăţământului, axat pe formarea de competențe.

Această disciplină și-a dovedit importanța și eficiența prin obținerea de performanțe în cadrul examenului național de bacalaureat cu o promovabilitate de peste 95% la nivelul județului, iar la nivel național și internațional elevii noștri au obținut distincții prestigioase la olimpiade și concursuri.

Geografia are rădăcini profunde, ancorate în domeniile științifice și sociale, deoarece se transformă într-un liant al acestora și poate oferi generației actuale posibilitatea de a dobândi o privire de ansamblu asupra vieții și universului. În acest sens, cultura generală a publicului larg se datorează, în bună măsură, acestei discipline, aspect apreciat ca atare de zecile de mii de semnatari ai manifestului „Susțin Geografia”! (https://forms.gle/BMosFJej97LLk5bD8)
Pe baza argumentelor expuse mai sus, colectivul profesorilor de Geografie din învățământul preuniversitar prahovean își exprimă acordul parțial cu varianta 1 propusă în Planurile-cadru pentru ciclurile liceale, începând cu anul școlar 2021-2022 și face următoarele propuneri de îmbunătățire:

la filiera teoretică, profilul umanist, specializarea filologie, clasa a XII-a, 2 ore;
la filiera tehnologică, profilul servicii, clasa a XII-a, 2 ore și la profilul resurse naturale, clasa a XII-a, 2 ore;
la filiera vocațională, profilul artistic, clasa a X-a, 1 oră și clasa a XI-a, 1 oră;
la filiera vocațională, profilul sportiv, clasa a XII-a, 2 ore.

Colectivul profesorilor de Geografie din Judeţul PRAHOVA